Mobile Digitizing (MobiDig) има за цел да предостави достъпно и иновативно обучение за библиотекари, архивисти, мениджъри на малки организации и учители в сферата на библиотечната наука, за това как се създадат нискобюджетни съоръжения за дигитализиране и как се обработва и съхранява придобитата информация.

Една от главните цели на проекта е да систематизира, интегрира и разпространи съвременните практики, не само сред малките библиотеки, но също и сред институциите за професионално образование, като средство за обновление на методите за работа и обучителните материали за учители и ученици. Проектът MobiDig предоставя онлайн ресурси за ПОО (Професионално образование и обучение) за мобилна/ниско-бюджетна дигитализация.

Проекът предоставя достъп до допълнителни квалификации за професионално образование, което продължава цял живот(continuous VET или C-VET). В системата на управление на знанията, заедно с безплатния и леснодостъпен наръчник, са включени и дигитални образователни филми и ресурси за самообучение. Съдържанието е създадено за да подпомогне целевата група (библиотекари/архивисти/мениджъри на библиотеки/учители и обучители) при придобиването на допълнителни професионални умения с перспектива за учене за цял живот.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Този проект отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в проекта информация.

Отвори уебсайта

Проектът „My Gender Rights“ разработва 5 образователни и обучителни иснтрумента, които са свързани с равенството между половете и приобщаването на непридружени непълнолетни мигранти. Подходът, който предлагаме е уместен за млади мигранти, като се има предвид, че са отраснали в страни с различни виждания и закони отнaсящи се към равенството между половете сравнение с Европейските. Това прави нашият проект толкова иновативен.

Проектът се осъществява в 6 страни : България, Франция, Германия, Италия, Турция и Обединеното кралство. Този интернационален подход има за цел да повиши ефективността на проекта чрез споделяне добрите практики на всяка държава по отношение на зрялостта при справянето с равенството между половете и приветствието на непридружените непълнолетни мигранти.

Проектът за обучение „My Gender Rights“ има за цел да образова непридружените непълнолетни мигранти, както и професионалисти и млади доброволци, които се грижат за тях.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Този проект отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в проекта информация.

Отвори уебсайта

Целта на проекта е да предостави информация и обучителни материали за справянето с неравенството между половете в дигиталните медии. Медиите, които визираме са всички тези, които съдържат полови стереотипи и най-вече видео игрите, рекламите и уеб-сайтовете.

Инструментите, курсовете и упътванията са създадени за:
• Създатели и продуценти на съдържание за дигиталните медии – фотографи, илюстратори, режисьори, копирайтъри и др.
• Хора, работещи в сферата на дигиталните медии, които се занимават с вземането на решения – уеб-дизайнери, графични дизайнeри, специалисти по маркетинг, рекламни агенти и др.
• Учители и лектори, които обучават другите за създаването и използването на дигиталните медии.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Този проект отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в проекта информация.

Отвори уебсайта

Целта на платформата на „Включващо обучение с помощта на видео при работата с млади хора“ (InDVT) е да спомогне за подобряване на квалификацията на младежките работници и обучители, работещи в сферата на извънучилищното образование, чрез предлагането на обучителни материали и примери.

Целевата група на платформата са младежки работници и млади обучители. Областта, в която могат да се използват резултатите на проекта, е извънучилищното образование (младежки обмени, младежки семинари и други).

Платформата InDVT предлага кратка методология и обучителни материали относно подбора и използването на видеа за неформално включващо обучение. Онлайн системата за управление на знанието (LMS) съдържа обучителни материали, практически случаи и тестове подходящи за младежки работници/обучители; Секцията „Ресурси” предлага структурирани примери за видеа със съответните мета-данни, предназначени да подпомогнат обучителя да се ориентира по-лесно.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Този проект отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в проекта информация.

Отвори уебсайта

Основната цел на проекта е да повиши капацитета на младежките работници, обучители и лидери като предложи методология за разработка и използване на мобилните игри в младежката работа. По проекта е разработен и набор от мобилни игри за предприемачество, междукултурно обучение и еко умения, теми, които са в центъра на голяма част от младежките обучителни курсове, мобилности, семинари и други.

Отвори уебсайта

Основната цел на проекта е да подобри качеството на кариерното консултиране на младежи посредством разработването на осъвременени подходи, индикатори за качеството и онлайн инструменти за младежки кариерни консултанти.

Oтвори уебсайта

„Невидимата Сердика“ е безплатно приложение за мобилни телефони, което дава възможност на потребителите да научат повече за скритите и най-впечатляващи исторически и архитектурни обекти в София, столицата на България, посредством изображения, видео материали, 3D модели, интересни истории и легенди за подбраните обекти, различни от стандартната информация в пътеводителите.

Oтвори уебсайта

Основната цел на проекта е да осигури съвременни обучителни материали и инструменти за професионално обучение относно подвързването на книги и консервацията на хартия.

Oтвори уебсайта
EUCONS (Defining Occupational Profile and Standarts of EU Projects Development Consultants) is a Leonardo Da Vinci project under the Longlife Learning Programme funded by the European Commission.

Signed on the 01.12.2011 with the Contracting Authority Turkish National Agency in Turkey, the project aims to prepare a model of Vocational Standart for the EU Experts and Consultants.

Целта на проекта е да предложи методи и интерактивни онлайн инструменти за валидиране на резултатите от неформално обучение в две сфери – уеб дизайн и компютърна анимация.

Отвори сайта

Книгата показва развитието на дизайна като започва с примери от българските старопечатни книги и стига до съвременните медии и компютърните изкуства.

Отвори сайта

Целта на проекта е да удължи работния период на хора в предпенсионна възраст чрез допълнително обучение.

Отвори сайта

Целта на проекта е да подпомогне и насърчи предприемачеството при младите хора като им предостави курсове на различни теми под формата на система за електронно обучение. По този начин проектът цели да повиши основните знания, компетентности и умения свързани с предприемачеството.

Отвори сайтa

Основна информация за LEBEBO
Повече информация за LEBEBO

Система, съдържаща ресурси и онлайн игри по темата за медийната грамотност – начини за търсене на информация, манипулация и оценяване на информацията, проблеми със сигурността в Интернет.

Отвори сайта

Това е еПортфолио инструмент, разработен за целите на неформалното обучение, където младежи могат да представят постиженията си и да създават различни изгледи за портфолиото си: за комуникация, самооценка, кариерно развитие, социална активност.

Отвори сайта

Обучителна платформа, съдържаща набор от онлайн игри и мултимедия, засягащи темата за ХИВ/СПИН и подходяща за използване от младежки организации в Европа и Африка.

Отвори сайта

Иновативна портфолио система, позволяваща Ви да изградите своя виртуална идентичност. Този продукт е насочен предимно към консултанти, които да напътстват потребителя по време на кариерното му развитие.

Отвори сайта

Онлайн ресурсен център и база данни с обучителни игри на конкретни теми като човешки права, междукултурно обучение, менажиране на младежки проекти.

Отвори сайта

Проектът цели да повиши компетентността на младежките кариерни консултанти посредством разработване на индикатори на качеството, модел и рамка в сектора на кариерното консултиране на младежи.

Отвори сайта

Мултимедийна версия на Конституцията на България за деца и тийнейджъри, съдържаща адаптирани текстове с мултимедийни илюстрации, както и мултимедийни обучителни материали за демокрацията и основите на държавността.

Отвори сайта

Най-популярното събитие за компютърни изкуства в България, което привлича хора с интереси в областта на компютърната анимация и графика, електронната музика, мултимедията и уеб дизайна.

Отвори сайта

Образователен сайт за българския парламент, който включва части за учители, деца, тийнейджъри и виртуална разходка. Включените игри и теория поднасят информацията по начин лесен за разбиране.

Отвори сайта

Пилотен проект по програма „Леонардо да Винчи“ за разработка на ръководства за млади хора включващ иновативни методи /е-Консултиране и е-Обучение/ и средства за кариерни консултанти.

Отвори сайта

Този проект е по инициатива на ЮНЕСКО даващ възможността на млади хора от цял свят да комуникират по глобални проблеми, какъвто е ХИВ/СПИН.

Отвори сайта

Пилотен проект по програма „Леонардо да Винчи“ в подкрепа на младите жени, избрали професионална реализация в сферата на информационните технологии.

Младежки проект за разработка на онлайн и офлайн база данни. В тази база данни младите хора могат да намерят адреси на известни европейски университети и институции в сферата на образованието.

Отвори сайта
Голям проект засягащ имиграцията и имиграционните проблеми сред младите хора. Състои се от много семинари, уъркшопове и разработване на материали.
Младежки проект целящ създаването на връзки между младежките организации на Балканския п-ов, както и засилване на техните контакти с другите европейски страни.
Целта на този проект е да даде възможност на всички участници да обменят опит и идеи по тази актуална тема.

Младежки обмен и симпозиум концентрирани върху културните проблеми на глобалния свят, интернет и съвременните технологии.

Отвори сайта

СОКИ е член на ЕВРОДЕСК мрежата и един от първите инициатори на нейното създаване в България.

Oтвори сайта

Проект в рамките на програма ФАР с цел разработка на материали и методи, които да помогнат на младите хора за развитието на кариерата им.

Отвори сайта

Проектът дава възможността на представители от всички сфери на културата и изкуството да обменят опит и дебатират културната политика в сферата на съвременните медии.

Отвори сайта