Платформата MobiDig (LMS) съдържа учебни материали, практически случаи и тестове, подходящи за младежки работници / обучители. Всеки модул се поддържа и от кратък филм, достъпен в секцията Ресурси (и качен в канала на проекта YouTube).

Към системата за управление на знания

Седемте кратки филма илюстрират всеки от 7-те модула за обучение. Филмите са интегрирани в LMS и са публикувани в YouTube канал. Филмите показват някои специфични умения, които са трудни за представяне само с текст (например как да се събере инсталация за цифровизация с ниска цена). Всеки партньор е разработил филм, свързан с тяхният модул. Идеята е да се използва пълният потенциал на ICT и съвременните медии и да се осигури на целевата група колкото се може повече визуални и практични материали. Гледането на кратко практическо видео по темата ще даде по-добра представа за практическото приложение на всеки аспект на цифровизацията.

YouTube Канал

Това видео има за цел да обеди хората отговорни за вземането на решения в дигиталния сектор за нуждата от обучение за равенството между половете в тази сфера. То демонстрира защо обучителните материали на тази тема трябва да се подкрепят и разпространяват.

Филм

Платформата InDVT предлага кратка методология и обучителни материали относно подбора и използването на видеа за неформално включващо обучение. Онлайн системата за управление на знанието (LMS) съдържа обучителни материали, практически случаи и тестове подходящи за младежки работници/обучители; Секцията „Ресурси” предлага структурирани примери за видеа със съответните мета-данни, предназначени да подпомогнат обучителя да се ориентира по-лесно.

Към Системата за управления на знания

Каналът съдържа видеа и препоръки свързани с равенството между половете, на 6 езика- английски, български, френски, немски, италиански и турски, разработени в рамките на проекта My Gender Rights съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Равенството между мъже и жени е основен принцип на Европейксият съюз. Проектът „My Gender Rights“ разработи 5 обучителни инструмента, които са свързани с равенството между половете и с приобщаването на непридружени непълнолетни мигранти. Подходът, който предлагаме е уместен за млади мигранти, като се има предвид, че са отраснали в страни с различни виждания и закони отнасящи се към равенството между половете сравнение с Европейските.

YouTube Канал

Ръководството е разделено на десет части: първата е въведението, а останалите са деветте основни теми (обучителни модули), разработени в рамките на проекта: Подвързване, Поддръжка и съхраняване на документи от хартия и пергамент, Консервация и поддръжка на фотографски материали, Артистични подвързии, Фотоалбуми и фотографии в библиотеката, Предприемачество и междукултурно обучение, Е-обучение в книговезството и консервацията на книжни документи, Компютърен дизайн (CAD) на подвързии, Еко методи в производството на хартия.

Отвори PDF

Проектът предлага иновативен инструмент, спомагащ работата на съвременните подвързвачи. Използвайки го, те ще могат да покажат на клиентите си различни примери и стилове на подвързии, орнаментика, цветове, материали и т.н. преди самия процес на подвързване да започне.

Отвори CAD инструмента

На уебсайта може да намерите 20 интерактивни инструмента за валидиране на самостоятелното учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация – електронни игри, мултимедийни тестове и електронни портфолио системи. Резултатите от всеки инструмент, базирани на кредитната система ECVET и квалификационна оценка, могат да бъдат видяни от потребителя.

Отвори уебсайта

Ръководството се състои от 5 глави. В него ще намерите полезна информация и насоки за оценяване, разпознаване и валидиране на самостоятелното учене в две креативни професии – уеб дизайн и компютърна анимация.

Отвори PDF
Ръководството се състои от 4 глави. Тук може да намерите информация за различни дейности, които са част от медийното ограмотяване, както и за ползата, която дават образователните игри при обучението на младежи.

Отвори PDF

На тази страница ще намерите 5 образователни игри, посветени на теми, засягащи медийната грамотност – стратегии за търсене на информация, манипулация на информация, оценка на информацията и безопасно сърфиране в Интернет.

Играй игрите

Това ръководство се състои от 5 глави. Тук ще намерите теоритична и практическа информация за стратегиите за превенция на ХИВ/СПИН и младежката работа в България, Латвия, Сиера Леоне и Уганда. Също така е достъпна информация за концепцията на образователните игри и използването им в неформални младежки събития.

Отвори PDF

На тази страница ще намерите 3 образователни игри и онлайн обучителен курс за деца и тийнейджъри по темата ХИВ/СПИН.

Играйте игрите

Ръководството се състои от теоритична част, която представя основните понятия и част, която набляга на практическите аспекти при работата с портфолио системата. Последната част от ръководството е съставена от библиография и речник с термини. Този материал е разработен за консултанти, които да консултират потребителите в системата и за самите потребители, които изготвят своето електронно портфолио.

Отвори PDF

Проектът Електронно портфолио за вашето бъдеще комбинира иновативен мултимедиен инструмент за самооценка и електронно портфолио, което да подготви учениците да преодолеят разминаването между образование и работа. В рамките на проекта бе разработена и система за идентифициране на учениците застрашени от преждевременно напускане на училище.

Отвори сайта

Ръководството се състои от три части: Част 1 набляга на теорията, представяйки основните понятия, разработения набор от индикатори за качеството ( ИК – Quality Indicators), модела на индикаторите (МИ, Indicators Model) и рамката за гарантиране на качеството (РГК – Quality Assurance Framework). Част 2 набляга на практическите аспекти при въвеждането на гарантиране на качеството в институцията. Част 3 се състои от библиография и речник с термини. Този материал е разработен за мениджъри на кариерни служби/центрове, консултанти, младежки работници и обучители. Ръководството би могло да е от полза и за структури занимаващи се с гарантиране на качеството като агенции и институции за гарантиране на качеството в сферата на кариерното консултиране и по-специално в сферата на младежките кариерни услуги.

Отвори PDF

Настоящото помагало е разработено в рамките на европейския проект по програма Леонардо да Винчи „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи“ (QA in YCC) и неговата основна цел е да предостави практически инструменти и добри практики, които подпомагат и улесняват прилагането на Гарантиране на качеството в сферата на кариерното консултиране на млади хора. Освен това, с помощта на пособието се цели да се улесни кариерното консултиране чрез набор от точни и измерими индикатори за качеството (ИК), които подобряват качеството на услугите в сферата на кариерно консултиране на младежи.

Oтвори PDF

Онлайн ресурсен център и база данни с 20 разработени обучителни игри на конкретни теми като човешки права, междукултурно обучение, менажиране на младежки проекти.

Отвори сайта

Тази книга представя иновативната идея за използването на компютърни и интернет базирани образователни игри (E-Games) в младежката работа и предлага методология за тяхното успешно внедряване в младежките дейности.

Oтвори PDF
База данни и ресурсен материал за мултимедийни игри, подходящи за използване в младежка работа. CD-то съдържа 20 атрактивни non-entertainment игри на конкретни теми като човешки права, междукултурно обучение, менажиране на младежки проекти.

Virtual Quality Assurance Center (VQAC) of Youth Career Consultancy е ресурсен инструмент, съдържащ интерактивни инструменти и полезни ресурси, насочени към младежкото кариерно консултиране.

Отвори сайта

Мултимедийна версия на Конституцията на България за деца и тийнейджъри, съдържаща адаптирани текстове с мултимедийни илюстрации, както и мултимедийни обучителни материали за демокрацията и основите на държавността.

Отвори сайта

Основна цел на това проучване е да идентифицира и анализира съществуващите QA индикатори в младежкото кариерно консултиране като съществен елемент от QA процесът в полето на младежкото кариерно консултиране.

Отвори PDF
Този материал представя резултати от проучването, както и подробности относно разработените игри и ползата от тях.

Проучване, проведено през 2003г. Сред младите хора на възраст между 15 и 26 от 8 европейски държави / България, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Испания, Словакия и Швеция /. Проучват се младежките кариерни услуги и нуждата от тяхното бъдещо разработване.

Отвори PDF
Обширна публикация, която представя теория и трикове за консултантите как да насърчават клиентите си за независим избор в тяхното кариерно развитие. Това ръководство се състои от няколко части: преглед на кариерните услуги за младежи, разработка на профила на клиента, стратегия на кариерното планиране, търсене и кандидатстване на работа, интервю за работа и адаптиране към новото работно място.

Отвори PDF
Наръчник, насочен за консултантите, работещи с младежи в неравностойно положение. Структурата му е разработена от няколко части, даващи консултация стъпка по стъпка като е обърнато специално внимание на упражнения и практически съвети, които улесняват работата на консултанта и повишават крайния резултат на консултирането.

Oтвори PDF

Експертна оценка, която дава поглед от позитивното въздействие на мултимедийните продукти, както и методите за е-обучение и е-консултиране в процеса на кариерно консултиране при младежите. Дава информаия за общото мнение на консултанти и млади от 8 европейски страни – България, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Испания, Словакия и Швеция.

Oтвори PDF
В това мултимедийно CD ще намерите интересна информация за компютърните изкуства и повече за един от най-популярните форуми за компютърни изкуства на Балканския регион – Компютърно пространство, организирано от Студентско общество за компютърно изкуство и Център за компютърни изкуства. Разделено е на три части: Светът на компютърните изкуства, Компютърно пространство и Номинациите на Компютърно пространство 2004.

Мултимедийно CD с полезни национални и международни ресурси в различни сфери за младежите. Тези ресурси са организирани в секции с теми като: институции и програми, фондации спонсориращи младежки проекти, младежки организации и мрежи, възможности за обучение, възможности за работа и кариера, екскурзии, изкуство и култура. Има специална секция посветена на управлението и менажирането на проекти.
В това мултимедийно CD ще намерите интересна информация за компютърните изкуства и повече за един от най-популярните форуми за компютърни изкуства на Балканския регион – Компютърно пространство, организирано от Студентско общесвто за компютърните изкуства, Компютърно пространство и Номинациите на Компютърно пространство 2003.
„На пазара на труда“ е ръководствен материал посветен на важния процес за развиването на кариера. Още повече, този продукт е разработен да срещне нужните на младите хора, които тепърва стъпват на пазара на труда. Създателитен а този продукт са се стремили да създадат технология за е-обучение за изграждане на кариера чрез офлайн мултимедия с цел да се обхване голямата млада аудитория.

Вижте снимки
Тази публикация съдържа интересни факти от взаимодействието между културната политика и съвременните медии в региона на Югоизточна Европа. Също така дава интересна информация за ползата от електронната култура. Специална част е заделена по темата „културата в Интернет“ – културата на младежите.
Този материал дава основна информация за предимствата от използването на съвременните технологии в кариерното консултиране. Дава примери и информация за аспектите на тепърва развиващата се услуга.

Образователен сайт за българския парламент, който включва части за учители, деца, тийнейджъри и виртуална разходка. Включените игри и теория поднасят информацията по начин, лесен за разбиране.

Отвори сайта
Тази публикация подпомага хората работещи с младежки проекти и дава информация за възможностите, които междукултурното обучение предлага. Също така е представен процеса на управлението на проекти в много лесен и разбираем вид.

Този сайт дава полезна информация за професионалното развитие използвайки модерните информационни технологии.

Отвори сайта

Този проект е по инициатива на ЮНЕСКО даващ възможност на млади хора от цял свят да комуникират по глобални проблем, какъвто е ХИВ/СПИН

Отвори сайта