Младежка работа

 

Това е процесът на на създаване на подходяща среда, където младежи могат да участват в неформални дейности, свързани с обучение.

Младежката работа се фокусира на пет области, включващи: фокус към подрастващите; акцент върху доброволните участия и взаимоотношения; неформални приятелски и почтени отношения(Smith, M.K.(2002))

Сред важните елементи на младежката работа са:

- фокусиране върху младите;

- доброволното участие;

- приятелските неформални отношения;

- присъствието на деца и техните връстници в различни асоциации ;

- заинтересованост в проблемите и благосъстоянието на обществото;

Игрите играят решаваща роля в младежката работа. Те помагат на процеса на обучение. Доста често игрите са използвани при различни тренировъчни курсове. Използването им прави тренировъчния курс по интересен и забавен.

Неформалните образователни игри често се използват да заместят традиционните лекции и презентации. Ролята им е главно да затвърдят знанията на участниците по представените материали, да предизвикат различни интересни дискусии и да разнообразят като цяло курсовете.

 

Кога се използват игри

Игрите могат да бъдат използвани преди традиционните тренировъчни методи(лекции, презентации), за да бъде създадена приятелска атмосфера, в която участниците да се сближат и да общуват свободно.

Игрите могат да бъдат използвани по време на тренировъчни курсове: те осигуряват определени знания и умения; помагат във формалното оценяване на даден проект и резултатите от него;

Игрите също могат да бъдат използвани след обучителния курс, за да: оценят нивото на придобитите знания; проверят дали учениците са разбрали правилно тематиката; провокират вдъхновение и креативност.